Algemene voorwaarden

Algemeen
- LM Weddings heeft te allen tijde het recht informatie betreft de tarieven te wijzigen.
- LM Weddings beschikt over de auteursrechten en de foto’s mogen onder geen enkel beding worden aangepast door derden, tenzij er schriftelijk akkoord voor is gegeven vanuit de fotograaf. Dit houdt ook in geen filter, verkleuren, bijsnijden of het vervormen van de foto’s.
- Het (online) publiceren van foto’s van LM Weddings wordt alleen toegestaan met naamsvermelding/verwijzing naar de fotograaf. (LM Weddings of www.lmweddings.nl) Het taggen op Facebook of Instagram kan gedaan worden d.m.v. ‘@LMWeddings.nl’.
- LM Weddings zal te allen tijde zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en zal deze niet vrijgeven aan derde partijen, hiervoor tekent de klant een ‘afsprakencontract’.
- LM Weddings is niet aanspreekbaar op eventuele typfouten en tekst- en prijswijzigingen.

Aansprakelijkheid
- LM Weddings is onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele materialistische dan wel lichamelijke schade tijdens de trouwreportage, mits er sprake is van grove of opzettelijke schuld door LM Weddings.
- LM Weddings is in geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele drukfouten.

Betaling
- Bij boeking van een trouwreportage wordt er altijd geacht een betaling te voldoen binnen 7 dagen na facturatiedatum om de trouwdatum te reserveren. Dit is minimaal 50% van de volledige factuur, waarvan €500,- als aanbetaling dient (dit betreft de kosten voor het voorwerk, voorbereidingen, administratie en de contactmomenten).
- Het eventuele restant (overige 50% van de totale factuur) dient uiterlijk 2 maanden voor de trouwdatum voldaan te zijn.
- De klant ontvangt een factuur en dient deze te controleren op eventuele (on)juistheden. Wanneer een betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, volgt er een betalingsherinnering. Wanneer de betaling nog steeds uitblijft, wordt de trouwdatum weer vrijgegeven en de gereserveerde trouwreportage geannuleerd.
- Een trouwreportage is officieel geboekt, wanneer minimaal 50% van de totaalfactuur is voldaan.
- De klant gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden bij betaling van de factuur, de klant tekent hiervoor ook het afsprakencontract.
- Indien er sprake is van extra wensen of veranderingen vanuit de klant worden hier extra kosten voor in rekening gebracht d.m.v. een nieuwe ‘upgrade’-offerte. Dit wordt ter plekke besproken en doorgenomen en na goedkeuring en betaling van de klant, uitgevoerd.
- Als er meer foto’s worden gewenst dan in het afgenomen pakket zitten, wordt er per 50 foto’s extra € 99,00 in rekening gebracht.
- Losse fotografie-uren kunnen bijgeboekt worden voor €125,- per uur. Wanneer de klant op de bruiloft wenst dat LM Weddings langer blijft fotograferen, kan dat in overleg en dient de klant de extra factuur hiervoor te voldoen binnen 24 uur na trouwdatum.

Annulering/overmacht
- Een aanbetaling van een trouwreportage wordt bij annulering niet gestorneerd. Vanwege de reeds gewerkte uren (voorwerk, voorbereidingen, administratie en de contactmomenten).
- Wanneer een geboekte Pre-wedding photoshoot om bepaalde (besproken) redenen niet door kan gaan, wordt er in eerste instantie gekeken naar een nieuwe shootdatum. Mocht de shoot niet door kunnen gaan en/of geannuleerd worden vanuit de klant, wordt er 25% annuleringskosten gerekend en ontvangt de klant de overige 75% van de totale factuur gestorneerd binnen 2 weken.
- Wanneer een bruiloft tot 1 maand voor de trouwdatum geannuleerd wordt, wordt enkel 75% van het restbedrag, (boven de €500,00 aanbetaling,) gestorneerd aan de klant
- Wanneer een bruiloft tot 2 weken voor de trouwdatum geannuleerd wordt, wordt enkel 50% van het restbedrag, (boven de €500,00 aanbetaling,) gestorneerd aan de klant.
- Wanneer een bruiloft korter dan 1 week voor de trouwdatum geannuleerd wordt, wordt enkel 25% van het restbedrag, (boven de €500,00 aanbetaling,) gestorneerd aan de klant.
- Mocht een bruiloft verplaatst worden, verhuist LM Weddings mee naar de nieuwe trouwdatum (mits deze datum binnen 6 maanden na de huidige trouwdatum plaatsvindt. Buiten dit termijn worden extra kosten gerekend, gebaseerd op de op dat moment geldende tarieven. De klant kan er ook voor kiezen de trouwreportage te annuleren; de aanbetaling á €500,- wordt hierbij dan niet gestorneerd en gelden de punten die hierboven genoemd worden betreft annuleringstermijnen).
- Mocht de fotograaf niet kunnen meeverhuizen naar een nieuwe datum, regelt de fotograaf zelf een vervanger met dezelfde kwaliteiten, stijl van fotograferen en ervaring. De nabewerking zal achteraf gedaan worden door LM Weddings, om de klant alsnog te voorzien van de bekende en gewenste sfeer in foto’s van LM Weddings. Deze voorwaarde geldt ook als de fotograaf ziek is of om andere redenen niet zelf aanwezig (meer) kan zijn.

Beeldmateriaal
- LM Weddings heeft het recht om alles dat niet is besproken, naar eigen creatieve inzicht en verbeelding uit te voeren tijdens de trouwreportage.
- Binnen 4 dagen na de bruiloft zet LM Weddings een persoonlijke online galerij klaar voor de klant, met een preview van de bruiloft. De klant krijgt een persoonlijke link en inlogcode om de galerij te kunnen bewonderen en downloaden.
- De resterende foto’s worden na ongeveer 4-6 weken geleverd aan de klant; in webformaat met logo en in hoge resolutie zonder logo en afwisselend in kleur en zwart-wit foto’s.
- De selectie van de foto’s van de bruiloft, ligt volledig in de handen van LM Weddings. Er wordt zorgvuldig een memorabele selectie uit alle foto’s gemaakt welke de grote dag liefdevol vertalen in beeld. Alleen de beste foto’s zullen geleverd worden, om zo een perfecte herinnering over te houden aan de bruiloft.
- Bij het de pakketten zit een basic trouwalbum inbegrepen, als cadeau van mij aan het bruidspaar. Mocht de klant het album wensen te upgraden en te personaliseren, wordt er een aanvullend factuur verstuurd naar de klant. Na betaling van dit factuur, zal LM Weddings het trouwalbum gaan vormgeven en ontwerpen. (Lees ook: algemene voorwaarden trouwalbum en/of producten.)
- LM Weddings stelt de foto’s en lay-out in het trouwalbum samen. De klant heeft 1 keer de mogelijkheid om eventuele aanpassingen en/of wisselingen aan te geven in foto’s, daarna gaat het album naar de drukkerij.
- LM Weddings bekijkt alle foto’s zorgvuldig en past indien nodig de kleur- en witbalans en eventueel het contrast aan, naast de persoonlijke bewerking in de stijl van LM Weddings zoals te zien is in het recente portfolio op o.a. social media.
- Indien de klant speciale aanpassingen aan bepaalde foto’s gedaan wil hebben, worden hier extra kosten voor geregend per foto en aan de hand van de desbetreffende wijzigingen.
- LM Weddings behoudt zich het recht voor dat zij alle* gemaakte foto’s voor zakelijke doeleinden, reclame en promoties mag gebruiken. Tevens mag LM Weddings alle* foto’s op (online) social media en dergelijke kanalen publiceren, mits de klant, aangegeven te hebben dit niet wenselijk te vinden of bepaalde foto’s niet gepubliceerd wil hebben. Dit kan de klant dan bespreekbaar maken, nadat zij de volledige trouwreportage ontvangen heeft. Dan zal LM Weddings de foto’s enkel opslaan in het archief. De klant gaat automatisch akkoord met het delen van de foto’s, nadien de trouwreportage heeft plaatsgevonden en/of na betaling van de factuur.
Alle* = (een door LM Weddings kleine selectie) foto’s die bruikbaar zijn voor publicatie op social media, website etc.
- Wanneer er foto’s commercieel gebruikt zullen gaan worden, zal LM Weddings dit in overleg doen met de klant. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een publicatie in een magazine en dergelijke.
- LM Weddings levert geen onbewerkte foto’s of foto’s in een andere bewerkstijl dan er reeds te zien is op de website en social mediakanalen van LM Weddings.

Klachten
- Bij klachten kan de klant een e-mail sturen naar info@lmweddings.nl.
- Na ontevredenheid van de geleverde foto’s kan de klant eveneens contact opnemen binnen 7 werkdagen. Vervolgens kan LM Weddings kijken naar een bijpassende oplossing.